Onze Werkwijze

Wij zien een succesvolle bedrijfsopvolging als een proces wat in de praktijk een periode van gemiddeld 5 jaar bestrijkt, met verschillende fasen, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

U kunt van ons de volgende inzet verwachten :

  • Advisering: na de inventarisatiefase adviseren wij u over strategiën en een bijbehorend procesplan. Gaandeweg adviseren wij  u in overleg zo nodig op deelonderwerpen die dienstig zijn aan het proces.
  • Begeleiding:  wij zijn ProCompanion voor de ondernemende familie en/of de directie of RvC over specifiek af te spreken onderwerpen.
  • Conflictpreventie en -oplossing: in onze advisering speelt het voorkómen van conflicten een belangrijke rol. In voorkomende gevallen zullen wij sluimerende conflicten bestrijden en het bijbehorende afbreukrisico verminderen.
  • Bestuur: wij kunnen tijdelijk deel uitmaken van een STAK bestuur, Raad van Commissarissen of Raad van Advies.
  • Vastlegging: wij dragen er, al dan niet in samenwerking met uw bestaande adviseurs, zorg voor dat de uiteindelijke gedragen strategie op fiscaal optimale wijze en juridisch zo volledig mogelijk worden uitgevoerd en vastgelegd.

 

Stappenplan conflictpreventie bij overdracht familiebedrijven

U ziet in bovenstaand schema onze werkwijze schematisch weergegeven: zowel aan de zijde van Familie & Vermogen als aan de zijde van het Bedrijf werken Balancing Interests professionals aan een gemene deler (‘Resultaat’) die vervolgens wordt geoptimaliseerd vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het resultaat is een Duurzame Oplossing.

We bieden drie werkvormen aan met zeer verschillende intensiteit:

Walk in the Park
Een goed gesprek tijdens een wandeling, reflecterend op een concreet issue of een strategische keuze, een second opinion, een ‘spiegelmoment’,  begeleiding in een kritische fase of gewoon een ‘try out’.

Touch Base
Een eerste verkenning en analyse van het familiesysteem en bedrijfssysteem door een multidisciplinair Procompanion team, resulterend in een situatieschets, probleemstelling met beschrijving van de impact van het probleem, gevolgd door een plan van aanpak met impactanalyse en voordelen van deze aanpak.

The Works
Bij The Works zal Procompanion voor een langere periode in beeld zijn, in een regisserende en overkoepelende rol. Familie- en bedrijfssysteem doorlopen begeleide wijzigingen, waarbij verschillende technieken kunnen worden ingezet om dit te katalyseren. Doelstelling is om uiteindelijk  te komen tot een door alle stakeholders gedragen (en daarmee duurzaam succesvolle) strategie en deze vervolgens optimaal vorm te geven en vast te leggen.